6. Stock 5'10"

5'10" MB Triceratops cs patch

MB-3181041

5'10×19×2 5/16

swallow CL FCS2

142,000-(税抜価格)

Mb3181041t Mb3181041b

|

5'10" MB Dino HD EPS High Density

MB-3171009

5'10"×18 3/4×2 9/32

squash CL FCS2

¥188,000- (税抜価格)

Mb3171019t Mb3171019b

|

5'10" MB TC Bat Tail

MB-18049-32

5'10"×18 3/4×2 3/8

bat cl

¥148,000-(税抜価格)

Mb1804932t Mb1804932b

|

5'10" MB HP B carbon cs patch

MB-3161036

5'10"×18 5/8×2 5/16

r squash CL fin無し

¥152,000-(税抜価格)

Mb361036t Mb3161036b

|

5'10" PB Fugly

PB-170719

5'10"×20×2 7/16

diamond DE fcs2(fin無し)

¥147,000-(税抜価格)

Pb170719t Pb170719b

|

5'10" PB Midget Mini cn patch

PB-180504

5'10"×19×2 3/8

squash CL cn patch

¥142,000- (税抜価格)

Pb180504t Pb18004b

|

5'10" PB The 6 cn patch

PB-171003

5'10"×18 3/4×25/16

squash CL FCS2

¥142,000- (税抜価格)

Pb171003t Pb171003b

|